Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van stickermaster.nl (hierna: Stickermaster) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij Stickermaster zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van stickermaster zijn vrijblijvend en stickermaster behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door stickermaster. Stickermaster is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt stickermaster dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW. 
3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij € 1,95 in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland & België en is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de grootte en het gewicht van uw bestelling. 
3.3 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: Direct en online door middel van iDEAL of Paypal of door overschrijving via bank,- of girorekening of Mistercash, doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. 

Artikel 4. Levering 
4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 1 tot 4 werkdagen na ontvangst van de betaling via Post NL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan per e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Wij laten de bestelling bezorgen door post NL. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op het postkantoor in de buurt ophalen. 
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Stickermaster streeft ernaar de bestellingen zo snel mogelijk aan te leveren. Wij zijn niet verantwoordelijk  voor eventuele vertragingen of  voor  brievenbus post, of pakketten die kwijt zijn geraakt bij de Post NL 

Artikel 5. Garantie en Retourneren
5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Bestelde producten worden voor de koper op maat gemaakt. Derhalve kunnen op maat gemaakte producten niet worden geretourneerd. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk contact opnemen met Stickermaster. Vermeld hierin duidelijk omvang en aard van het gebrek. Uitsluitend in overleg met Stickermaster kan worden overgegaan tot vervanging dan wel vergoeding van het product.

5.2 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gebruikt. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. 
5.3 Vervangen producten worden eigendom van stickermaster.

5.4 stickermaster verleent geen garantie op de hechting van de stickers indien deze niet door stickermaster zijn aangebracht.


Artikel 6. Aansprakelijkheid 
6.1 Op alle ontwerpen van stickermaster kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn slechts bij benadering. Bestelde producten worden enkel en volgens specificaties van de klant gemaakt en niet op basis van het ontwerp van stickermaster.

6.2 Iedere aansprakelijkheid van stickermaster en van het personeel en de producten van Stickermaster voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Stickermaster is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
6.3 stickermaster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van stickermaster.
6.4 Iedere aansprakelijkheid van stickermaster jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan stickermaster verschuldigd is. 
6.5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en stickermaster, dan wel tussen stickermaster en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en stickermaster, is stickermaster niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van stickermaster.

Artikel 7. Overmacht 
7.1 Stickermaster heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat stickermaster gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan stickermaster kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 8. Privacy 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 9. Diversen 
9.1 Indien je aan stickermaster schriftelijk opgave doet van een adres, is  stickermaster gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan stickermaster schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden. 
9.2 Wanneer door stickermaster gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat stickermaster deze Voorwaarden soepel toepast. 
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met stickermaster in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door stickermaster vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
9.4 Stickermaster is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.5 De site van stickermaster kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Stickermaster is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze sites.

9.6 Het is niet toegestaan deze website te framen. Stickermaster acht zich dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op een website die is gelinkt van of naar deze website. Alle afmetingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud en kunnen afwijken. De merken, afbeeldingen en logo’s (hierna tezamen merken) die gebruikt en vertoond worden op deze site zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van stickermaster of van derde en mogelijk zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet gebruikt worden in advertentie en of ander reclame materiaal. De stickers zijn bedoeld voor verfraaiing en geven niet aan dat daadwerkelijk aangegeven producten in het voertuig zijn.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Merkrecht.
11.1 Deze website bevat logo's en afbeeldingen die kunnen behoren aan bedrijven en licentiehouders. Voordat u een bestelling plaatst dient u goedkeuring te hebben van de licentiehouder om deze producten te mogen bestellen.

De producten aangeboden op deze website geven onze collectie weer. 
Er wordt pas gestart met de productie op het moment van verkoop.
Iedere order wordt speciaal op verzoek van de klant geproduceerd.

Wij hebben deze producten nooit op voorraad.

Op het moment dat wij de productie starten van een bepaald logo of beeldmerk, gaan wij ervan uit dat de eindklant toestemming heeft ontvangen van de eigenaar / rechtenhouder van het betreffende logo.

U dient bij uw bestelling de leveringsvoorwaarden te accorderen, hierbij aanvaardt u de toepasselijkheid van deze voorwaarden.